Najaarsnota 2018

Voorwoord en persbericht

Voorwoord en persbericht

Voorwoord

Welkom bij onze Najaarsnota 2018!

In de Programmabegroting 2018 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2018 beschreven. Ook de geraamde inkomsten en uitgaven staan in de begroting.
Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2018 was de Voorjaarsnota. De tweede rapportage voor 2018 is de Najaarsnota.

Deze rapportage gaat over:

  1. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten?
  2. Welke geraamde inkomsten en uitgaven passen we aan?

Hoever zijn we met de afgesproken resultaten en ambities?
Per programma hebben we de actuele stand van zaken van de doelen en resultaten beschreven en de financiële gevolgen hiervan verwerkt.

Wat is het financieel effect van deze Najaarsnota?
De grootste nadelige afwijkingen worden veroorzaakt door de algemene uitkering, wachtgeldverplichtingen voor de voormalige wethouders, sociaal domein, huishoudelijke hulp en afval. De grootste voordelige afwijkingen worden veroorzaakt door de bijstand en bedrijfsvoeringskosten.

De mutaties uit deze Najaarsnota leiden tot een begrotingssaldo voor 2018 van € 1.714.000 nadelig. Dit tekort dekken we door de algemene reserve aan te wenden.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het raadsvoorstel en het raadsbesluit te gaan.

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders

 

Persbericht Najaarsnota 2018

Groesbeek, november 2018

Najaarsnota 2018: klein tekort
Uit de Najaarsnota blijkt een tekort van € 56.000. Een belangrijke reden voor dit tekort is dat de gemeente Berg en Dal minder geld van het Rijk ontvangt (de algemene uitkering). Een andere reden zijn de toegenomen kosten in het sociaal domein; de WMO en Jeugdzorg. Andere oorzaken zijn de kosten voor huishoudelijke hulp, afval en wachtgelden voor oud-wethouders. Het tekort wordt vanuit de algemene reserve gedekt.

Voorjaarsnota-Najaarsnota
De gemeenteraad heeft op 5 juli 2018 de Voorjaarsnota 2018 vastgesteld (-/-€ 1.658.000). Ten opzichte van de Voorjaarsnota komt de Najaarsnota komt uit op een nadeel van
€ 56.000. Naast de genoemde negatieve afwijkingen zijn er ook afwijkingen die het resultaat positief beïnvloeden: minder bijstandsuitkeringen en lagere bedrijfsvoeringkosten dankzij vacatures die niet zijn ingevuld.

Wat is de Najaarsnota?
De gemeente maakt jaarlijks een begroting. In de loop van het jaar zijn er twee momenten waarop wijzigingen aan de raad gerapporteerd worden. Dit doet de gemeente Berg en Dal in juli met de Voorjaarsnota en in december met de Najaarsnota.

Wanneer wordt de Najaarsnota besproken?
Op donderdag 13 december behandelt de gemeenteraad de Najaarsnota. De politieke partijen kunnen dan nog onderdelen van de najaarsnota wijzigen. De najaarsnota is vanaf 8 november te bekijken via: http://programmavan.bergendal.nl/.