Najaarsnota 2018

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

Onderwerp:

Najaarsnota 2018

Datum B&W-vergadering

30 oktober 2018

Datum raadsvergadering

13 december 2018

Datum carrousel:

Portefeuillehouder:

S.G.P. Fleuren

Ambtenaar:

J.G.C. Arts- Broens

Telefoonnummer:

14024

E-mailadres:

r.arts@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-18-70246

Documentnummer:

VB/Raad/18/00713

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

 1. De Najaarsnota 2018 vast te stellen, inclusief de mutaties op de reserves.
 2. Het tekort voor 2018 te dekken door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening 2018 niet voordoet dan vindt de aanwending niet plaats.
 3. De begroting 2018 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen.
 4. Een zestal budgetten door te schuiven naar 2019 als de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd in 2018.
 1. Inleiding

In de programmabegroting 2018 zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. Na de Voorjaarsnota is deze Najaarsnota de tweede rapportage over het begrotingsjaar 2018. In de Najaarsnota rapporteren we over financiële afwijkingen en de inhoudelijke voortgang. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en komen we hiermee dichter bij onze doelen (en ambities).
Wij bieden de Najaarsnota digitaal aan via een webversie op ons portal https://programmavan.bergendal.nl/.

 1. Beoogd effect

Volgens de Financiële Verordening Berg en Dal 2017 informeren wij de gemeenteraad over de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zich voordoen in de uitvoering van de lopende begroting 2018. Na de Voorjaarsnota is deze Najaarsnota de tweede rapportage over het begrotingsjaar 2018.

 1. Argumenten

N.v.t.

 1. Kanttekening

We rapporteren naar de stand van eind september
De informatie in de Najaarsnota is gebaseerd op de informatie per eind september. Mutaties die we nu niet konden voorzien, verklaren we bij de jaarrekening.

 1. Financiële onderbouwing

In de Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. De algemene uitkering, dotatie aan de voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig wethouders, het sociaal domein, huishoudelijke hulp en afval veroorzaken de grootste nadelen.
De bijstand en de bedrijfsvoeringskosten veroorzaken de grootste voordelen.

In de Najaarsnota 2018 is ook een lijst met budgetten opgenomen die we door willen schuiven naar 2019. Als de werkzaamheden in 2018 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.
In 2019 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2018 en kunnen we in 2019 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden.

We stellen voor de volgende budgetten door te schuiven naar 2019:
  1.    Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

We hebben over 2017 een nabetaling ontvangen van € 19.000. Dit bedrag zetten we in voor lopende projecten voor integratie van vluchtelingen. Een aantal projecten loopt door in 2019.

  2.    Schuldhulpverlening

We ontvangen drie jaar lang extra gelden van het rijk voor het voorkomen van schulden en bestrijding van armoede. In 2018 ontvangen we hiervoor € 58.000. Voor het eind van het jaar komt er een concreet voorstel hoe we de extra middelen in gaan zetten.

  3.    Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP

Voor ontwikkelingen binnen de afdeling sociale zaken en de interne verzelfstandiging van de LTP (Lokale Toegangspoort) is € 330.000 beschikbaar gesteld. Het project is gestart in 2018, maar de werkzaamheden lopen mogelijk door in 2019.

  4.   Privacy en informatiebeveiliging

In 2018 zijn we gestart met de nieuwe taken op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Het is belangrijk dat we deze zaken goed regelen, maar het lukt niet om alle werkzaamheden hiervoor in 2018 af te ronden. Het restant budget van ongeveer € 40.000 is in 2019 nodig om deze werkzaamheden af te ronden.

  5.    Ontvangplicht bagger A-watergangen

Vanaf het najaar 2018 tot in het voorjaar 2019 gaat waterschap Rivierenland een aantal A-watergangen in onze gemeente baggeren. Wij zijn verplicht de bagger af te voeren. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Dit project loopt door in 2019.

 1. Economische visie

We zijn bezig met de ontwikkeling van een broedplaats voor startende ondernemers. We hebben gesprekken met de eigenaar van een mogelijke locatie. De kosten maken we waarschijnlijk niet helemaal in 2018. We willen het budget economische zaken van 2018 beschikbaar houden voor deze ontwikkeling.

Welk financieel beeld laat de Najaarsnota zien?
U heeft op 5 juli 2018 de Voorjaarsnota 2018 vastgesteld. De mutaties tot en met de Voorjaarsnota waren € 2.951.000 nadelig. Daarmee kwam het saldo van de begroting 2018 na de Voorjaarsnota uit op € 1.658.000 negatief.
Ten opzichte van de Voorjaarsnota stellen we de begroting 2018 op basis van deze Najaarsnota bij met een nadeel van € 56.000. Daarmee komt het verwachte begrotingsresultaat 2018 uit op € 1.714.000 nadelig.
Ons voorstel is om het tekort voor 2018 te dekken door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet voordoet, dan vindt de aanwending niet plaats.

De Najaarsnota laat het volgende Financieel Meerjarenperspectief (FMP) zien. Zie onderstaande tabel. Vanaf 2019 is aansluiting gezocht bij de programmabegroting 2019.

Het structurele deel van het begrotingssaldo 2018 is na de Najaarsnota € 852.000 negatief. Omdat de begroting na het vaststellen van de Voorjaarsnota 2018 niet structureel sluitend was, zijn hiervoor bij het opstellen van de begroting 2019 - 2022 al maatregelen genomen. Daardoor hebben we vanaf 2019 weer een structureel sluitende begroting.

 1. Communicatie

De webversie van de Najaarsnota 2018 is te lezen via: http://programmavan.bergendal.nl/.

 1. Aanpak/uitvoering

Na vaststelling van de Najaarsnota 2018 zenden wij deze naar de provincie, zodat zij op de hoogte is van de (financiële) ontwikkeling van onze gemeente. In de Najaarsnota lichten we de voortgang van de uitvoering per onderwerp toe.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage

 1. Najaarsnota

Bijlage ter inzage griffier

 1. Najaarsnota (op papier)

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2018.

b e s l u i t  :

 1. De Najaarsnota 2018 vast te stellen, inclusief de mutaties op de reserves.
 2. Het tekort voor 2018 te dekken door aanwending van de algemene reserve. Als het tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening 2018 niet voordoet dan vindt de aanwending niet plaats.
 3. De begroting 2018 volgens de voorgaande beslispunten te wijzigen. Dit betekent dat het bijgestelde begrotingsresultaat 2018 uitkomt op € 1.714.000 nadelig.
 4. De volgende budgetten door te schuiven naar 2019 op het moment dat de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd in 2018:
 1. Maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen
 2. Schuldhulpverlening
 3. Ontwikkelingen sociale zaken/ interne verzelfstandiging LTP
 4. Privacy en informatiebeveiliging
 5. Ontvangplicht bagger A-watergangen
 6. Economische visie

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 13 december 2018.

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman