Najaarsnota 2018

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018 Primair

Begroting 2018           na VJN

Mutaties 2018         tot VJN

Mutaties 2018             NJN

Begroting 2018        na NJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-31.511

-33.461

-36

170

-33.327

Onze buurt

-11.673

-12.422

-460

-203

-13.085

Onze gemeente

-4.692

-4.877

-837

-342

-6.056

Ons geld

56.695

57.324

4

-133

57.195

Overhead

-8.194

-9.282

-8

304

-8.985

Saldo rekening baten en lasten

626

-2.718

-1.337

-204

-4.259

Toevoeging aan reserves

-2.078

-2.778

-1.382

-95

-4.255

Onttrekking aan reserves

2.745

3.838

2.725

237

6.800

Resultaat rekening baten en lasten

1.293

-1.658

6

-62

-1.714