Najaarsnota 2018

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

Programma Inwoner

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2018

Bijdrage reorganisatiekosten Breed

-15

-

-

-

-

Toetsing/scholing pedagogisch medewerkers VVE taalniveau 3F

-24

-

-

-

-

Rijksbijdrage toetsing/scholing pedag.medew. VVE taalniveau 3F

24

-

-

-

-

Inhuur projectleider transformatie van dure naar goedkopere zorg

-100

-

-

-

-

Subsidie Toek Toek

-6

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Najaarsnota 2018

Ondersteuning dorpshuis De Sprong Ooij

-60

-

-

-

-

Subsidie Impulsplan wonen

67

-

-

-

-

Doorbetaling subsidie Impulsplan wonen

-67

-

-

-

-

Extra gelden voorkomen schulden

-58

-50

-50

-

-

Incidentele baten en lasten uit Programmabegroting 2019

Professionaliseren beheer jongerencentrum Maddogs

-

-30

-30

-

-

Bij preventie is aanpak middelengebruik (alcohol en drugs) van groot belang

-

-

-5

-

-

Programma Onze Buurt

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2018

Afkoopsom en bijdrage veldverlichting BVC'12

-68

-

-

-

-

Eenmalige extra bijdrage frictiekosten lokale omroep

-12

-

-

-

-

Bijdrage GGD

-32

-

-

-

-

Vervanging AED's

-

-

-24

-

-

Subsidie energiebesparende maatregelen woningen

-550

-500

-

-

-

Stimulering duurzaamheid

-200

-

-

-

-

Herstel trappen Koekeleklef

-15

-

-

-

-

Onderzoek vrijliggend fietspad Leuth

-50

-

-

-

-

Kosten ontvangplicht bagger A-watergangen

-100

-

-

-

-

Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn

-4

-

-

-5

-

Incidentele baten en lasten tot en met Najaarsnota 2018

Bijdrage GOAN, deelonderwerp Duurzaamheid

-7

-7

-

-

-

Harmonisatie accommodatiebeleid

-31

-

-

-

-

Invalidelift zwembad de Lubert

-7

-

-

-

-

Draaihek zwembad de Lubert

-10

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten uit Programmabegroting 2019

Samen met raad vragen bedenken voor nader mobiliteitsonderzoek

-

-15

-

-

-

Kosten aanleg glasvezel buitengebied

-

-55

-

-

-

Leges aanleg glasvezel buitengebied

-

55

-

-

-

Fiets-/ voetveer Bemmel- Ooij

-

-40

-

-

-

Investeringsbijdrage Tennisvereniging Berg en Dal

-

-10

-

-

-

Horeca sporthal De Duffelt

-

19

-

-

-

Verbeteringen wijk Nonnenkamp Millingen aan de Rijn*

-

-50

-

-

-

* voorstel hiervoor komt in januari 2019 in de raad

Programma Onze Gemeente

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2018

Kadernota Toerisme: van trots naar topbestemming

-

-15

-

-

-

Uitvoering APPA regeling 2018

-52

-

-

-

-

Implementatie Omgevingswet

-100

-

-

-

-

Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken

-20

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Najaarsnota 2018

Toeristische bebording

-40

-

-

-

-

Wandelpadennetwerk

-10

-

-

-

-

Communicatiecampagne toerisme

-65

-

-

-

-

Subsidie Nationaal Bevrijdingsmuseum

-518

-

-

-

-

Dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen vm wethouders

-365

-

-

-

-

Bijdrage GOAN deelonderwerp Economie en Wonen

-13

-10

-

-

-

Incidentele baten en lasten uit Programmabegroting 2019

Uitvoering geven aan vastgestelde Woonagenda en woonvisie

-

-15

-

-

-

Programma Ons geld

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2018

Extra geld rijk herindeling (gestort in algemene reserve)

1.571

-

-

-

-

Lastenverlichting 2018

-300

-

-

-

-

Inzet stelpost nieuw beleid voor subsidie Toek Toek

6

-

-

-

-

Inzet post onvoorzien voor aanpak ondermijningscriminaliteit

9

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Najaarsnota 2018

Inzet post onvoorzien voor invalidelift zwembad de Lubert

7

-

-

-

-

Projectkosten 'meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen'

-50

-

-

-

-

Subsidie project 'meer streekproducten in Berg en Dal en Heumen'

50

-

-

-

-

Algemene uitkering; extra gelden voorkomen schulden

58

50

50

-

-

Programma Overhead

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2018

Interne verzelfstandiging LTP

-140

-

-

-

-

Digitalisering bouw- en milieuvergunningen

-50

-

-

-

-

Veranderingen Wet BAG

-15

-15

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Najaarsnota 2018

Erfgoednet Berg en Dal

-15

-

-

-

-

Verkoop materieel buitendienst

25

-

-

-

-

Reserves

Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2018

Storting in algemene reserve

-1.571

-

-

-

-

Bijdrage reserve attributen sportcomplexen

25

37

-

-

-

Bijdrage risicoreserve Jeugd & Wmo

1.320

-

-

-

-

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

101

40

-

-

-

Storting in reserve aanpak extreme wateroverlast

-500

-

-

-

-

Bijdrage reserve lopende projecten implementatie Omgevingswet

100

-

-

-

-

Bijdrage algemene reserve beklemd

409

-

-

-

-

Bijdrage algemene reserve kosten ontvangplicht A-watergangen

100

-

-

-

-

Bijdrage algemene reserve voor onderhoud openbaar groen

10

-

-

-

-

Bijdrage algemene reserve voor interne verzelfstandiging LTP

140

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten tot en met Najaarsnota 2018

Bijdrage algemene reserve voor Erfgoednet Berg en Dal

15

-

-

-

-

Bijdrage algemene reserve ondersteuning dorpshuis De Sprong Ooij

60

-

-

-

-

Bijdrage algemene reserve extra subsidie energiebesparende maatregelen

250

500

-

-

-

Bijdrage algemene reserve harmonisatie accommodatiebeleid

31

-

-

-

-

Incidentele baten en lasten uit Programmabegroting 2019

Bijdrage algemene reserve beheer Maddogs

-

30

30

-

-

Bijdrage algemene reserve niet 100% kostendekkend zijn afvalstoffenheffing

-

191

-

-

-

Totaal

-862

110

-29

-5

-