Najaarsnota 2018

Samenvatting

Samenvatting

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2018 vastgesteld. De mutaties tot en met de Voorjaarsnota waren € 2.951.000 nadelig. Daarmee kwam het begrotingssaldo na de Voorjaarsnota uit op € 1.658.000 nadelig.

Volgens genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Najaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo nu met € 56.000 nadelig bij. Het begrotingssaldo komt daarmee op € 1.714.000 nadelig. Zie onderstaande tabel.

Het tekort voor 2018 dekken we door aanwending van de algemene reserve. Als dit tekort zich bij het opstellen van de jaarrekening niet voordoet, dan vindt de aanwending niet plaats.

In deze Najaarsnota zijn per programma de mutaties aangegeven en toegelicht. De grootste mutaties zijn:

-

bijstelling algemene uitkering

-   99.000

-

dotatie voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig wethouders

- 365.000

-

bijstandsverlening

+ 285.000

-

sociaal domein

-   97.000

-

huishoudelijke hulp

-   84.000

-

afval

-   86.000

-

bedrijfsvoeringskosten

+ 344.000

Na het vaststellen van de Voorjaarsnota 2018 was de begroting niet structureel sluitend. Hiervoor zijn bij het opstellen van de begroting 2019 - 2022 al maatregelen genomen. Daardoor hebben we vanaf 2019 weer een structureel sluitende begroting. Een overzicht van het FinancieelMeerjarenPerspectief (FMP) vindt u bij het onderdeel 'Financiële begroting'.

Bedragen x€ 1.000

Omschrijving

Bedrag

Primaire begroting 2018

1.293

Wijzigingen tot en met Voorjaarsnota

-956

Voorjaarsnota 2018

-1.996

Najaarsnota 2018:

>

Verwerkte besluitvorming

6

>

Overige ontwikkelingen

-62

Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2018

-1.714

Hieronder staat een overzicht met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2018           Primair

Begroting 2018              na VJN

Mutaties 2018        tot NJN

Mutaties 2018          NJN

Begroting 2018           na NJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-31.511

-33.461

-36

170

-33.327

Onze buurt

-11.673

-12.422

-460

-203

-13.085

Onze gemeente

-4.692

-4.877

-837

-342

-6.056

Ons geld

56.695

57.324

4

-133

57.195

Overhead

-8.194

-9.282

-8

304

-8.985

Saldo rekening baten en lasten

626

-2.718

-1.337

-204

-4.259

Toevoeging aan reserves

-2.078

-2.778

-1.382

-95

-4.255

Onttrekking aan reserves

2.745

3.838

2.725

237

6.800

Resultaat rekening baten en lasten

1.293

-1.658

6

-62

-1.714

In de Najaarsnota 2018 staat een lijst met budgetten die we willen overhevelen naar 2019. Als de werkzaamheden in 2018 niet of niet helemaal zijn uitgevoerd, voegen we het restant van deze budgetten toe aan de reserve lopende projecten.
In 2019 zijn deze bedragen dan beschikbaar om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zo heeft de onderuitputting van deze budgetten geen effect op het rekeningresultaat van 2018 en kunnen we in 2019 verder met de uitvoering van deze werkzaamheden. Bij het onderdeel 'Financiële begroting' benoemen we deze budgetten.