Najaarsnota 2018

Paragrafen

Paragrafen

In de Najaarsnota rapporteren we niet over de paragrafen. De meest recente informatie over de inhoud van de paragrafen vindt u in de Programmabegroting 2018, de Voorjaarsnota 2018 en de Programmabegroting 2019. Bij de jaarrekening 2018 actualiseren we de paragrafen weer.

Wij kennen de volgende paragrafen:
Paragraaf Lokale heffingen
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf Financiering
Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragraaf Verbonden partijen
Paragraaf Grondbeleid